Epic游戏商城自2018年12月上线后一直定期免费送游戏

epic游戏中心自2018年12月上线以来定期免费发送游戏,最初每2周发送1种,之后每1周发送1种,之后每1周发送多种,圣诞节有每天免费游戏的热门活动。一些玩家甚至自己在Epic接受的免费游戏比在Steam买的收费游戏多。那么Epic至今一共送出了多少免费游戏呢?

。最近的海外网民统计了到7月30日为止,Epic商业街免费发送的不重复游戏总数已经超过了200种。另外,上周四发送的重炮母舰模拟列车世界2正好是201种(重复发送的游戏只统计了1次,非期限免费游戏不统计)。2021年7月30日,2021日,2021日,2021日,2012日,2012日,2018,2018,2018,2018,1/11/2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,2019,201,201,201,201,201,2,201,1,201,201,2,201,2,201,201,2,2,201,2,2,01,01,2,2,01,01,01,01,01,2,2,01,2,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,000000000002,2,2,2,00000000000000000000,2,2,2,2,2,2,2,00000000000000000000000,2,2,2,2,2,000000000000000,2,2,2,2,2,2,00000000000000000,2,2,2,0000000000000000000000000,2,2,2,2,2,2,2,2,0000000000000000000000000000000000000000,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,0000000000000000000000000000000000000000,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,000000000000 Epic独占《致命躯壳》即将登陆Steam!含新模式DLC 首页 1 2 3 下一页 共3页 提示:支持键盘“← →”键翻页 0。